Afvalfonds

RAD Hoeksche Waard

RAD is in 2009 als een van de eerste inzamelaars gestart met de gescheiden inzameling van kunststoffen in zakken aan huis. De inzamelfrequentie was 1x per 4 weken. Al snel daarna is dit uitgebreid naar een frequentie van 1x per 2 weken en zijn drankenkartons en blik toegevoegd (PMD). Naast de zakkeninzameling aan huis konden inwoners het PMD ook brengen naar PMD-verzamelcontainers. Per 2016 is in de Hoeksche Waard het Goed Scheiden Loont systeem (diftar) ingevoerd en nam de hoeveelheid PMD enorm toe. Besloten is toen de PMD-verzamelcontainers weg te halen en de inzamelfrequentie op te voeren naar een wekelijkse inzameling. 

Omdat we het risico van sluikafval via het PMD zagen, is fors ingezet op de combinatie van voorlichting, preventie en repressie.

De RAD is in de regio Hoeksche Waard de inzamelaar met het laagste tarief voor de Afvalstoffenheffing, boven de 70% scheidingspercentage en biedt een hoogwaardige kwaliteit verpakkingen aan.

Jury: RAD is al 10 jaar voorloper. Mooie samenwerking met vrijwilligers. Doorzichtige zakken. Veel initiatieven om tot een hoge kwaliteit te komen. Ook worden repressie en controle ingezet. Dit levert gemengde reacties op bij de juryleden.

Categorie A

Gemeente met een bewezen goed werkend inzamelsysteem voor alle verpakkingsstromen met als resultaat hoge kwaliteit en kwantiteit van het ingezameld materiaal
Privacyverklaring